Markos

hanchadana: 

Markas kara aponka ukadhadono karan apon warkatino gazano raqa karo hanchishante shedanante chalana chalaghay.